PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim
z dnia 11 maja 2020rPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
W ZALESIU ŚLĄSKIM


                                           
                                   

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Procedury bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID-19 dotyczą  wszystkich pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Wymieniane w procedurach słowo „przedszkole” dotyczy Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim.
3. Celem procedur jest:
• zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID –19
• umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
4. Procedury określają działania , które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100 % wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki zobowiązany jest wypełnić Oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1
                                                           

§ 1
OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI


1. Dyrektor  organizuje szkolenia dla pracowników  i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych mailem informacji od wychowawców  grup o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do przedszkola w czasie pandemii.
5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2
6. Wyznacza pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
7. Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny w skład którego wchodzą – rękawiczki jednorazowe, maseczki , fartuch ochronny, przyłbicę.
8. Zapewnia:
• środki ochrony osobistej dla pracowników (jednorazowe rękawiczki, maseczki ) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz instrukcje jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę, skutecznie myć ręce oraz nakładać i zdejmować rękawice
• kosz na zużyte rękawice
• przy wejściu głównym do przedszkola dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dla dorosłych oraz instrukcję jak skutecznie dezynfekować ręce
• w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci
• sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami
• w widocznym miejscu dla rodziców numery telefonów do:  organu prowadzącego, służb medycznych, stacji sanitarno – epidemiologicznej

§ 2
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW


1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie ( na rozpoczęciu / zakończeniu pracy), z odnotowaniem na wyznaczonej liście.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID- 19 ( duszności, kaszel, gorączka) pracownik zostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki
3. Bezwzględnie przy każdym wejściu /wyjściu z placówki / oraz w trakcie pracy pracownicy często dezynfekują  i myją ręce zgodnie z instrukcjami
4. Pracownicy podczas wykonywania czynności w placówce nie mają obowiązku noszenie maseczki
5. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą , w każdej przestrzeni przedszkola wynoszący 1,5 metra
6. Pracownicy obsługi:

a) woźne:

• w czasie pracy używają materiałowych fartuchów, podczas  dezynfekowania pomieszczeń  jednorazowych rękawiczek
• w ciągu dnia wietrzą pomieszczenia co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć
• wykonują  codzienne prace porządkowe , ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet ( monitoring )
• codziennie dezynfekują powierzchnie dotykowe- poręcze, klamki, wyłączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty stołów, zabawki, sprzęty używane przez dzieci ( monitoring)
• podczas dezynfekcji ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, wietrzą pomieszczenia po dezynfekcji
• czuwają i odpowiadają za odizolowanie dziecka , u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID – 19
• czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID -19
• utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców
• wielorazowe naczynia i sztućce należy myc w zmywarce  z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 C lub je wyparzać
• prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami HCCAP w placówce
• po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego

7. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu. Ilość pracujących nauczycielek jest uzależniona od ilości zgłoszonych do przedszkola dzieci. W przypadku jednej grupy -  dyżur pełni 1 nauczycielka , prowadząc tylko działania opiekuńczo- wychowawcze, pozostałe kontynuują edukacje zdalną w domu.

a) pełniący dyżur w placówce:

• organizują działania opiekuńczo- wychowawcze
• wyjaśniają wychowankom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej , aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku
• poprzez własny przykład uczą dzieci prawidłowego i regularnego mycia rąk i instruują w jakich sytuacjach należy myć ręce, stale o tym przypominają i kontrolują wychowanków
• zwracają uwagę, aby w jednym pomieszczeniu w sali lub przy jednej zabawce na placu zabaw nie gromadziło się więcej niż 2 dzieci, w odstępie od siebie
• dzieci nie korzystają z płynów do dezynfekcji rąk, myją ręce tylko wodą z mydłem
• dzieci w przedszkolu nie mają obowiązku noszenia maseczki
• do wycierania rąk używa się tylko jednorazowych ręczników papierowych
• na czas pandemii rezygnujemy z mycia zębów w przedszkolu
• nie organizujemy  wyjść poza teren przedszkola
• dzieci nie przynoszą z domu do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów

b) nie pełniący dyżuru w placówce:

• wykonują pracę zdalnie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w sprawie organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia pracy placówki
• w godzinach pracy placówki są „ pod telefonem”, aby w razie potrzeby włączyć się w niezbędne działania przedszkola
          

§ 3
OBOWIĄZKI RODZICÓW


1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa  i choroby COVID – 19 w przedszkolu i podpisują omówione w §1 pkt. 4 OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówione w §2 pkt.5 OSWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 2
2. Nie wysyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
3. Przyprowadzają do przedszkola wyłącznie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych
4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeżeli dziecko wcześniej chorowało.
5. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, personel przedszkola może odmówić przyjęcia do przedszkola.
6. Dziecku, które ukończyło 4 lata rodzice zapewniają indywidualną maseczkę w celu osłony ust i nosa w drodze do i z przedszkola. Z chwilą przyprowadzenia dziecka do przedszkola rodzic zabiera maseczkę do domu.
7. Rodzic , który przyprowadza dziecko do przedszkola i je odbiera  powinien mieć założoną własną maseczkę oraz założone własne jednorazowe rękawiczki
8. Rodzice wyjaśniają dziecku, że nie może zabierać do przedszkola żadnych zabawek ani niepotrzebnych przedmiotów.
9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny min. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, nie przytulaniu się do nauczyciela , unikaniu częstego dotykania oczu, nosa, i ust.
10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kaszlania.
11. Są zobowiązani  do podania aktualnych numerów telefonów i odbierania telefonów z przedszkola

§4
PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM


1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od godz. 6.30 do 16.00. Wejście do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.
2. Ograniczenie liczebności grup:

• pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola maja dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19
• liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12, jednakże w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego może być zwiększona – nie więcej niż o 2 . W związku z powyższym w sali może przebywać 12 dzieci i dwie osoby dorosłe
• liczbę dzieci w danej sali ustala się na podstawie jej powierzchni- minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna( zgodnie z zaleceniami GIS)

3. Przyprowadzanie dzieci do placówki

• tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce
• rodzic, który przyprowadza dziecko do przedszkola powinien mieć założoną własną maseczkę oraz założone własne jednorazowe rękawiczki
• zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracownika placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry
• rodzic odprowadza dziecko do drzwi przedszkola, ale nie wchodzi do środka, sygnalizuje przyjście poprzez naciśnięcie dzwonka przy drzwiach wejściowych.
• po dziecko przychodzi woźna zabezpieczona w maseczkę i jednorazowe rękawiczki i mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym, którą następnie zapisuje.
• Zdrowe dziecko odbiera od rodzica, pomaga się przebrać w szatni i odprowadza dziecko do nauczyciela
• Jeżeli temperatura mierzona dziecku wynosi 37 stopni, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola
• dzieci są przyjmowane do godz. 8.15. Po jej upływie wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze, wycierane podłogi

4. Odbieranie dzieci z przedszkola

• rodzic, który odbiera  dziecko z przedszkola powinien mieć założoną własną maseczkę oraz założone własne jednorazowe rękawiczki.
• sygnalizuje przyjście poprzez naciśnięcie dzwonka przy drzwiach wejściowych.
• nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje dyżurującej woźnej zabezpieczonej w maseczkę i jednorazowe rękawiczki ,która pomaga się ubrać dziecku w szatni i odprowadza dziecko do rodzica. W obecności rodzica mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym. Zdrowe dziecko przekazuje rodzicowi.

§ 5
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK  ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19
 


1. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia u dziecka zakażenia koronowirusem lub choroby COVID -19 ( duszności, kaszel, gorączka):

• nauczyciel zawiadamia dyrektora i rodziców  o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola oraz stację sanitarno – epidemiologiczną a w razie złego stanu zdrowia dziecka dzwoni na 999 lub 112
• w czasie oczekiwania na rodziców  -bezzwłocznie kieruje dziecko do tzw. Izolatorium - wyznaczonego pomieszczenia w placówce
• woźna zabezpiecza się w maskę, fartuch ochronny, jednorazowe rękawiczki, pozostaje z dzieckiem zachowując min. 2 metry odległości do momentu odbioru dziecka przez rodziców

2. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronowirusem lub choroby COVID -19 ( duszności, kaszel, gorączka):

- zalecenie dla pracowników:

W przypadku niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, telefonicznie informują  dyrektora, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem

- pracownik na stanowisku pracy:

• zgłasza fakt dyrektorowi , który od razu odsuwa od pracy pracownika  i bezzwłocznie kieruje go  do wyznaczonego na Izolatorium pomieszczenia, gdzie  czeka na transport indywidualny do domu

- dyrektor:

• informuje członka rodziny o konieczności odebrania pracownika z placówki
• bezzwłocznie zawiadamia stację sanitarno- epidemiologiczną i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń
• ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach placówki w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
• na zalecenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wdraża dodatkowe procedury

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą z dniem podpisania.
2. Procedury obowiązują do odwołania.

 

 

 

                                                                         Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa
w okresie pandemii COVID- 19
   w  Publicznym Przedszkolu w Zalesiu ŚląskimOŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/mój syn

…………………………………………………………………………………………
                     (imię i nazwisko dziecka)nie miał/-a kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny , otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
         Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/ świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.
       Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o ryzyku , na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj:
- mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaje sobie sprawę ,że na terenie placówki może dojść do zarażenia COVID-19
- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu ( nie tylko na terenie) personel/dziecko /rodzic zdaję sobie sprawę, że zarówno moja rodzina , jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę
- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą 14 dniową kwarantannę
- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby
z kadry pracowniczej- ta osoba zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby  i organy.
- dziecko jest/nie jest ( niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

     Oświadczam, że w sytuacji zarażenia mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił/-a skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląksim oraz organu prowadzącego, będąc całkowicie świadoma/świadom  zagrożenia epidemicznego związanego z obecną sytuacją w kraju.
………………………………………………….              ……………………………………………………….
              ( miejscowość, data)                                                                           ( podpis rodziców)
                                                                                
                                                                                

 

 

 

  Załącznik nr 2 do Procedur bezpieczeństwa
w okresie pandemii COVID- 19
w  Publicznym Przedszkolu w Zalesiu Ślaskim


……………………………………………………………………………..
                ( imię i nazwisko rodzica)

………………………………………………………………………………
                ( adres zamieszkania)OŚWIADCZENIE RODZICÓW


Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że:
1. Zapoznałam/-em  się z treścią „Procedur bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID- 19 w Publicznym Przedszkolu w Zalesiu Śląskim i  zobowiązuję się do ich przestrzegania
2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym przy wejściu  i  wyjściu z placówki oraz w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych
3. Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnoście wirusa COVID -19 w moim najbliższym otoczeniu.
4.    Aktualne numery telefonów do kontaktu:
•    matka: ……………………………………………………………
•    ojciec:……………………………………………………………..
•    inna osoba: …………………………………………………….
………………………………………………….              ……………………………………………………….
              ( miejscowość, data)                                                                           ( podpis rodziców) 

Spotkanie ze świętym Marcinem

11.11.2018r.
Podczas spotkania ze świętym Marcinem w Lichyni dzieci przedstawiły program artystyczny: śpiewały piosenki w języku polskim i niemieckim oraz wykonały tańce. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodkim poczęstunkiem.

 

Dzień Odzyskania Niepodległości Narodowej

9.11.2018r.
Dziś w przedszkolu obchodziliśmy „Dzień Odzyskania Niepodległości Narodowej”. Dzieci zostały zaznajomione z tematyką odzyskania niepodległości. Wykleiły duże serce narodowymi barwami i w galowych strojach odśpiewały Hymn Narodowy.

 

Spotkanie z panią pielęgniarką - Lichynia

8.10.2018r. - W naszym przedszkolu zagościła do nas pani pielęgniarka, przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat prawidłowej higieny. Ze sobą miała dużą sztuczną szczękę, która się dzieciom bardzo spodobała. Rozmowa uwieńczona była krótkim filmikiem edukacyjnym.

 

Dzień Pieczonego Ziemniaka w Lichyni

5.10.2018r. wybraliśmy się na wycieczkę w pole. Wyposażeni we wiaderka i wygodne buty zabraliśmy się do zbierania ziemniaków. Następnie je przeliczaliśmy i porównywaliśmy ich wielkości. Dzieciom przedstawiono krótką historię ziemniaków w Polsce.  Na świeżym powietrzu przygotowany był dla nich tor przeszkód oraz zabawy zręcznościowe. Uwieńczeniem imprezy było upieczenie ziemniaków w ognisku oraz pieczenie kiełbasek. Po konsumpcji powróciliśmy zmęczeni ale w bardzo dobrych nastrojach do przedszkola. Serdecznie podziękowania dla rodziców za pomoc w zorganizowaniu imprezy.

 

Dzień Seniora

22 stycznia obchodziliśmy w szkole Dzień Seniora. Z tej okazji przedszkolaki wykonały piękne układy taneczne, do muzyki klasycznej, jak i nowoczesnej. Do występu dzieci przygotowywały się kilka tygodni, by jak najlepiej zaprezentować się przed szerszą publicznością, w tym między innymi swoim dziadkom. Popisy przedszkolaków zostały nagrodzone gromkimi brawami.

 

Strona 1 z 36

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
142971
Free business joomla templates